مصاحبه با پرهام جانفشان مدیر عامل صندوق احباء در بازدید از ابنیه تاریخی بروجرد 3:41