کنترل ارتفاع اتوماتیک تورچ برشکاری از قطعه کار 0:55