تکنوازی دف امیرحسین صمدانیان در میزان 7/8 یونانی 1:55