داستان بیست و چهارم (2): قسمتی از وصیت نامه ادوارد ادیش 6:18