روحانی فراجناحی؛ همراه انقلاب و مردم در "تمامی دولتها" 1:53