کروز کنترل جک اس فایو فابریک روفرمونی گروه AET درویشی پاسداران 0:11