معلم فداكار كه بخاطر شاگردش سر خود را تراشید

2:15