جان آساراف - شایع ترین اشتباه در هنگام هدف گذاری 8:52