زمزمه ( ما که با دعاهات...)/حاج محمدرضا طاهری 8:41