مصاحبه بامزه دختر بچه در حاشیه جشن سه سالگی دکتر سلام 1:29