علی فانی-شهادت حضرت زهرا(به نام:شعله خیزد از دری افتاده 4:10