نظر آقای رامین محمدی مدیر مجموعه توانبخشی رویش 0:45