بازسازی ساختمان بلوارکشاورز (فیلم قبل بازسازی) 3:40