اردوی نوروزی مجیستر از زبان استادسارایی و رتبه های برتر 6:33