سخنرانی دکتر مهدی کریمی تفرشی در نشست صنعت و تجارت ایران 7:08