داود چگونیان مدیر سیمای شهر(مشتری نرم افزار رنگارنگ) 1:46