افزودن شرط براساس مقادیر متغیر مخفی در فرم ساز پرس لاین 0:40