خندوانه، 5 شهریور 94، آوازخوانی، تیتراژ پایانی 7:53