راهنمایی 2 تروفی چپتر Capitol Park بازی Detorid: BH 31:31