بعضی قوانین عمر پروژه ها را مانند شهرک حمل و نقل به 28 سال می کشاند 6:31