اولین رستوران معلق در ایران در شاندیز مشهد افتتاح شد! 0:29