سخنرانی استاد محمدرضا شعبانعلی در همایش MBA،DBA ماهان 7:15