خاطرات دکتر مکارچیان با شهید حاج محمدحسین درفشی 15:05