مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان7 6:35