روح الله مومن نسب - هدف دشمن بی تاثیر کردن مقام رهبری است 1:00