معرفی اخبار رسمی، اولین سیستم انتشارو توزیع خبر و محتوا 1:19