بغض شدید مجری شبکه خبر هنگام اعلام خبر فاجعه منا 0:11