استفاده از تکنینک فیزیوتراپی درای نیدلینگ در خار پاشنه 0:43