کلاس حل مکعب روبیک با سمانه صفایی بانوی برتر این رشته 1:02