فعالیت آزادانه مرتبطین گروهک های معاند نظام در دانشگاه کردستان! 9:15