گل استئوسپرموم یا داوودی آفریقای (گل مینای آفریقا) 0:0