بانکی عجیب در مازندران که سپرده های موجود در آن میوه انار است! + فیلم 2:48