با این روش زمان انجام تکالیف فرزندتان را مشخص کنید 0:42