معرفی کمپین یک دقیقه با تبریز به زبان ترکی استانبولی 1:11