بیانیه اصغر فرهادی در مراسم اسکار 2017 (زیرنویس فارسی) 1:36