هزینه ی تحریم قابل محاسبه است، دلیل فساد عدم شفافیت است

4:30