دعوت رضا ناصحی از هواداران برای دیدار با نفت آبادان 0:39