تست سیستم پیشران هایپرلوپ برای اولین بار در جهان 1:02