تطابق با آزمون 97 - درس دندانپزشکی کودکان - سوال 172 0:17