تقدیم به روح بلند شهید حسن طهرانی مقدم: «زهرای بابا» 5:34