برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه سه/ بیست و هفتم مهر 93 29:26