کلیپ هشتم ازمجموعه دوم حافظ خوانی باصدای استادگرمارودی 1:54