درباره امید جهانداری : دیدگاه او در مورد علت شکست ها 0:43