حل فوق تکنیکی و سرعتی تست خازن و جریان الکتریکی فیزیک ک 7:04