تولی و تبری--استاد دارستانی شهادت امام جواد.قسمت اول 19:11