نماهنگ خاطرات اربعین ‎بانواى "كربلايى حسين طاهرى" 2:05