آسیا 2019/ ارتباط با امارات و آخرین وضعیت تیم ملی پس از بازی با ویتنام و جو امن 4:34