کلیپ و نماهنگ ماه نیزه ها از حامد زمانی و حاج عبدالرضا 6:38