نوحه خوانی زیبای دختربچه در روستای "نمرور" + فیلم 0:39