خندوانه، 5 شهریور 94، دعوت از کمدین های گروه اول 6:49